Oferim una atenció 365 x 24

La Llar d’Igualada és un Centre Residencial d’Acció Educativa, col·laborador de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que ofereix una llar a 14 infants i joves que estan sota mesures protectores de la Generalitat de Catalunya. Promovent, establint i aplicant mesures tècniques educatives i d'inserció social, laboral i familiar.
 

  • Coordinant-se amb els serveis socials bàsics, amb professionals d'altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis especialitzats.
  • Proporcionant als menors atesos tota la cobertura inherent a l'exercici de la guarda i educació, i les altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent.
     

Tenim cura permanent dels joves dels quals la DGAIA ens confia la seva guarda. Procurem desenvolupar un procés de formació integral i els oferim una alternativa al medi familiar inexistent, deteriorat o en greu dificultat.